Dane rejestracyjne 

 

 

 

 

Uprawnienia

 

 

 

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000237800. Kapitał zakładowy: 50.000,00 złotych, w całości opłacony.

 

NIP: 675 133 11 66

 

REGON: 120077099


BDI Audyt Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 328/26/2005 z dnia 6 września 2005 roku. Numer ewidencyjny na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3036.