Audyt

 W zakresie usług audytorskich BDI Audyt oferuje:

 
  • badanie i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno według polskich jak i międzynarodowych standardów rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości  
  • badanie i przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych  
  • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 
  • przeprowadzanie przeglądów okresowych oraz tematycznych 
  • przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych 
  • realizacja wybranych procedur audytorskich
 
 
Usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych przeprowadzane są zgodnie z polskimi normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (International Standards on Auditing) wydanymi przez IFAC (The International Federation of Accountants).
                                                                
 
W ramach prowadzonych prac audytorskich nasi pracownicy, przy zachowaniu pełnej niezależności i obiektywności, starają się informować klientów, w sposób rzetelny i jasny o prawidłowości systemu rachunkowości, sytuacji finansowej i majątkowej.


Do badania sprawozdań finansowych wykorzystujemy oprogramowanie firmy Datev.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.